Regulamin zakupów

Cześć!

Nazywam się Tomasz P. Bocheński i jestem twórcą treści cyfrowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem sklepu mojej pracowni dostępnego pod adresem https://sklep.wiele-kropek.pl. Jest mi niezwykłe miło, że obdarzasz mnie swoim zaufaniem i wyrażasz zainteresowanie zakupami w moim sklepie.

Moje dane rejestrowe to: Tomasz P. Bocheński, przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą Pracownia edytorska WIELE KROPEK Tomasz P. Bocheński, ul. Czyżówka 14 p. 2.11, 30-526 Kraków, NIP: 7343472334.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań jestem do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@wiele-kropek.pl.
Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Osoba Kupująca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Osobą Sprzedającą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Osobą Kupującą,
 3. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Osobą Sprzedającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Osoba Kupującą,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.wiele-kropek.pl/regulamin,
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.wiele-kropek.pl,
 6. Osoba Sprzedająca – Tomasz P. Bocheński, przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą Pracownia edytorska WIELE KROPEK Tomasz P. Bocheński, ul. Czyżówka 14 p. 2.11, 30-526 Kraków, NIP: 7343472334.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Osoba Sprzedająca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Osoby Kupującej usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Osoby Sprzedającej i Osoby Kupującej.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Osoby Kupującej. Wystarczające są:
  1) dostęp do internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu mejlowego.
 4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Osoby Kupującej:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. Adobe Reader),
  5) posiadanie aktywnego adresu mejlowego.
 5. W sytuacji, w której korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 6. Osoba Kupująca nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Osobę Kupującą treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu Osoba Sprzedajaca świadczy na rzecz Osoby Kupującej usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Osoby Kupującej przez Osobę Sprzedającą jest umożliwienie Osobie Kupującej złożenia w Sklepie zamówienia prowadzącego do zawarcia z Osobą Sprzedającą umowy. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością posiadania konta w Sklepie.
 3. Osoba Sprzedająca świadczy również na rzecz Osoby Kupującej usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Osoby Kupującej oraz historia złożonych przez nią zamówień w Sklepie. Osoba Kupująca loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu mejlowego oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboksa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Osoba Kupująca może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Osoba Sprzedająca będzie przechowywała przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Osoba Kupująca sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Osoba Sprzedająca nie będzie posiadała nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Osoba Kupująca zdecyduje się zapisać do newslettera, Osoba Sprzedająca świadczy również na jej rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Osobie Kupującej wiadomości mejlowych zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Osoby Sprzedającej oraz informacji merytorycznych dla osób pracujących ze słowem. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboksa w procesie składania zamówienia. Osoba Kupująca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Osoby Sprzedającej.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Osoby Kupującej nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Osobie Kupującej i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Osoba Sprzedająca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Osoba Sprzedająca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Osoba Kupująca powinna poinformować Osobę Sprzedającą o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Osoba Kupująca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@wiele-kropek.pl. W reklamacji Osoba Kupująca powinna określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Osoba Sprzedająca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Osobę Kupującą o rozstrzygnięciu na adres mejlowy osoby składającej reklamację.

§4 Prawa własności intelektualnej

 1. Osoba Sprzedająca poucza niniejszym Osobę Kupującą, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Osobie Sprzedającej.
 2. Osoba Sprzedająca poucza niniejszym Osobę Kupującą, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Osobę Kupującą bez pisemnej zgody Osoby Sprzedającej, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Osobie Sprzedającej i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5 Zawieranie umowy

 1. Osoba Kupująca może założyć zamówienie jako Zarejestrowana Osoba Użytkująca.
 2. Zarejestrowaną Osobą Użytkującą jest Osoba Kupująca, która posiada konto w Sklepie. Osoba Kupująca może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboksa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Osoba Kupująca posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinna się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Osobę Kupującą treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Osoba Kupująca powinna uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Osoba Kupująca może skontaktować się z Osobą Sprzedającą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Osoby Kupującej prowadzące do zawarcia z Osobą Sprzedającą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Osoba Kupująca po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowana do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

§6 Płatność

 1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez serwis Przelewy24, należący do PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 7792369887.
 3. Faktura VAT za zamówienie zostanie dostarczona Osobie Kupującej automatycznie z serwisu wFirma, drogą elektroniczną, na adres mejlowy podany w formularzu zamówienia.

§7 Wykonanie umowy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres mejlowy podany przez Osobę Kupującą w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku kursów online dla Osoby Kupującej zostanie utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w wiadomości mejlowej, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku kursów online dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Osoba Kupująca utraci dostęp do kursu.
 4. W przypadku kursów online Osoba Kupująca zobowiązana jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej pisemnej zgody Osoby Sprzedającej.
 5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Osoba Sprzedająca zachowuje prawo do zablokowania Osobie Kupującej dostępu do kursu.

§8 Odstąpienie Konsumenta oraz POCK od umowy

 1. Konsument oraz POCK, którzy zawarli z Osobą Sprzedającą umowę na odległość, mają prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub POCK w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub POCK przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Osobę Sprzedającą o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Osobę Sprzedającą o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane mejlem lub pocztą).
 4. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://sklep.wiele-kropek.pl/regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Osoba Sprzedająca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Osoba Sprzedająca została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§9 Odpowiedzialność za wady

 1. Osoba Sprzedająca ma obowiązek dostarczyć Osobie Kupującej treść cyfrową wolną od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Osoba Sprzedająca jest odpowiedzialna względem Osoby Kupującej, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Rękojmia za wady wyłączona jest w stosunku do Osób Kupujących innych niż Konsument oraz POCK.
 4. Jeżeli Osoba Kupująca stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinna poinformować o tym Osobę Sprzedającą, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Osoba Kupująca może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://sklep.wiele-kropek.pl/regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Osoba Kupująca może kontaktować się z Osobą Sprzedającą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Osoba Sprzedająca ustosunkuje się do składanej przez Osobę Kupującą reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Osoby Kupującej jest Osoba Sprzedająca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem sklep.wiele-kropek.pl/polityka-prywatnosci.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Osoba Sprzedająca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Osobą Kupującą a Osobą Sprzedającą,
  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Osoba Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Osobę Kupującą, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Osoba Sprzedająca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Osoby Kupujące, które posiadają zarejestrowane konto, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowane poprzez wysyłkę wiadomości na adres mejlowy przypisany do konta. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Osoba Kupująca może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Osobę Sprzedającą. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2022 roku.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie PDF – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Załączniki

Formularz reklamacyjny

Formularz odstąpienia od umowy

Copyright © 2022 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo

Copyright © 2020–2022 Pracownia edytorska WIELE KROPEK Tomasz P. Bocheński