Regulamin sprzedaży internetowej

Cześć!

Bardzo się cieszę, że chcesz zrobić zakupy w moim sklepie. Żeby ułatwić nam współpracę, przygotowałem regulamin sprzedaży internetowej, który znajduje się poniżej. Zapoznaj się z nim, a jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, daj znać.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek moje pełne dane rejestrowe jako Osoby Sprzedającej: Tomasz P. Bocheński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia edytorska WIELE KROPEK Tomasz P. Bocheński, ul. Czyżówka 14 p. 2.11, 30-526 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7343472334, Regon 366178763.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jestem do Twojej dyspozycji pod adresem mejlowym sklep@wiele-kropek.pl lub numerem telefonu 792 116 003 (zachęcam do umówienia rozmowy telefonicznej przez Calendly, pod tym linkiem) w dni robocze między 11.15 a 16.00 (chyba że w Calendly ustawiłem na bieżąco również inne godziny).

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!
Tomasz P. Bocheński
Pracownia edytorska WIELE KROPEK

§ 1 Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązała się dostarczyć Osoba Sprzedająca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową;
 2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Osoba Kupująca jest zobowiązana zapłacić Osobie Sprzedającej za Produkt;
 3. E-zapłata – zapłata Ceny za Produkt za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Osobą Sprzedającą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Osoba Kupująca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;
 6. Osoba Sprzedająca – Tomasz P. Bocheński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia edytorska WIELE KROPEK Tomasz P. Bocheński, ul. Czyżówka 14 p. 2.11, 30-526 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7343472334, Regon 366178763;
 7. Produkty – Towary, Treści Cyfrowe lub Usługi Podstawowe;
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca z Osobą Sprzedającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Przedsprzedaż – proces zbierania przez Osobę Sprzedającą zamówień na Produkty, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Produktów do sprzedaży;
 10. Regulamin – regulamin Serwisu internetowego Sklep Wielu Kropek (https://sklep.wiele-kropek.pl), dostępny pod adresem https://sklep.wiele-kropek.pl/regulamin/;
 11. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://sklep.wiele-kropek.pl i jego rozszerzeniami;
 12. Towar – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Osobę Sprzedającą w ramach Sklepu, w tym TzEC;
 13. Towar z Elementami Cyfrowymi (TzEC) – Towar oferowany przez Osobę Sprzedającą, zawierający Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, bez których Towar nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe mogą być dostarczane przez Osobę Sprzedającą lub podmiot trzeci;
 14. Towar Outletowy – Towar, w odniesieniu do którego Osoba Kupująca została wyraźnie poinformowana, że konkretna cecha Towaru odbiega od typowych wymogów zgodności z Umową, np. w zakresie kompletności, jakości, funkcjonalności itp.;
 15. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 16. Treści Osoby Użytkującej – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
 17. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Osobą Sprzedającą a Osobą Kupującą, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów, dostarczenie Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Podstawowych lub Usług Elektronicznych na rzecz Osoby Kupującej;
 18. Usługi – Usługi Elektroniczne lub Usługi Podstawowe;
 19. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Osobie Kupującej na:
  • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Osobę Kupującą lub inne osoby użytkujące Usługę Cyfrową;
  • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 20. Usługi Podstawowe – wszelkie usługi świadczone przez Osobę Sprzedającą w ramach jej podstawowej działalności związanej z przygotowaniem tekstu do druku. Usługi Podstawowe mogą stanowić rodzaj Usług Elektronicznych, ale nie muszą;
 21. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Osobę Sprzedającą na rzecz Osoby Kupującej za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Osoba Sprzedająca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Produktów. Osoba Kupująca może dokonać zakupu Produktów wskazanych na stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Osoby Sprzedającej i Osób Kupujących.
 3. Do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Osoby Kupującej. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy, aktualny system operacyjny, standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies, posiadanie aktywnego adresu mejlowego.
 4. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Osoby Kupującej i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.
 5. W przypadku, gdy dla korzystania z Towaru lub TzEC konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków technicznych, innych niż wskazane w ust. 3, Osoba Sprzedająca poinformuje o tym Osobę Kupującą przed złożeniem zamówienia, np. poprzez zawarcie wymagań technicznych w opisie Towaru lub TzEC.
 6. Zawarcie Umowy nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Osoba Kupująca powinna wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.
 7. Podczas korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 8. W zależności od rodzaju wybranych Produktów lub Usług pomiędzy Osobą Sprzedającą a Osobą Kupującą dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
  • w przypadku Towarów dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;
  • w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
  • w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych;
  • w przypadku Usług Podstawowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług.
 9. Jeżeli przedmiotem zamówienia są Produkty różnego rodzaju, po przyjęciu przez Osobę Sprzedającą oferty dochodzi do zawarcia kilku umów, o jakich mowa w ust. 8, odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości Osoba Sprzedająca wskazuje, że:
  • Umowy, które dotyczą sprzedaży Towarów, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
  • Umowy, które dotyczą sprzedaży TzEC, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a i nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
  • Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
  • do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

§ 3 Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

 1. Osoba Sprzedająca świadczy na rzecz Osoby Kupującej określone Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem ze Serwisu.
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Osoby Kupującej przez Osobę Sprzedającą jest umożliwienie Osobie Kupującej złożenia zamówienia w Serwisie, które prowadzi do zawarcia z Osobą Sprzedającą Umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Serwisie tylko w przypadku zakupu Towarów fizycznych, zakup Treści Cyfrowych i Usług Elektronicznych wymaga założenia/posiadania konta w serwisie, gdyż Treści Cyfrowe i Usługi Elektroniczne są realizowane za pośrednictwem indywidualnego konta.
 3. Jeżeli Osoba Kupująca zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Osoba Sprzedająca świadczy również na rzecz Osoby Kupującej Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Osoby Kupującej oraz historia złożonych przez nią zamówień w Serwisie. Osoba Kupująca loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu mejlowego oraz wygenerowanego przez system hasła, które Osoba Kupująca może zmienić. Osoba Kupująca jest zobowiązana zabezpieczyć dostęp do swojego konta przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązana nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.
 4. Jeżeli Osoba Kupująca zdecyduje się zapisać do newslettera, Osoba Sprzedająca świadczy na jej rzecz Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Osobie Kupującej wiadomości mejlowych, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Osoby Sprzedającej, a także przydatne informacje z zakresu pracy redakcyjno-wydawniczej dla osób pracujących ze słowem. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego przycisku wyboru podczas składania zamówienia. Osoba Kupująca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Osoba Kupująca może także wysłać do Osoby Sprzedającej wiadomość mejlową z prośbą o wypisanie z bazy newslettera.
 5. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Osoby Kupującej nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz Umowy o świadczenie Usług Podstawowych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Osobie Kupującej i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu Osoba Sprzedająca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Osoba Sprzedająca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Osoba Kupująca powinna poinformować Osobę Sprzedającą o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Osoba Kupująca może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient (zakup Treści Cyfrowych i Usług Elektronicznych) albo jako gość (tylko w przypadku zakupu Towarów fizycznych.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Osoba Kupująca, który posiada konto w Serwisie.
 3. Jeżeli Osoba Kupująca posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinna się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.
 4. Wszelkie opisy Produktów dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Produktów, które interesują Osobę Kupującą, a następnie wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Osoba Kupująca powinna uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Osoba Kupująca może skontaktować się z Osobą Sprzedającą.
 6. W przypadku Towarów, które są Towarami Outletowymi, dodatkowym warunkiem złożenia zamówienia jest zaznaczenie pola wyboru, że Osoba Kupująca wyraża zgodę na nabycie Towaru niepełnowartościowego.
 7. W formularzu zamówienia Osoba Kupująca musi podać prawdziwe dane osobowe. Osoba Kupująca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Osoba Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Osoba Kupująca podałs nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Osoba Kupująca zostanie poinformowana telefonicznie lub mejlowo o wątpliwościach Osoby Sprzedającej. Osobie Kupującej przysługuje wówczas prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Osobie Sprzedającej na podjęcie kontaktu z Osobą Kupującą, Osoba Sprzedająca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Osobę Kupującą.
 8. Osoba Kupująca oświadcza, że wszelkie dane podane przez nią w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Osoba Sprzedająca nie jest zobowiązana do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7.
 9. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Osobę Kupującą oferty nabycia wybranych Produktów od Osoby Sprzedającej na warunkach określonych w formularzu zamówienia.

§ 5 Przedsprzedaż

 1. Osoba Sprzedająca w odniesieniu do niektórych rodzajów Produktów może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.
 2. Produkty objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Produkty dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Produktów Osoba Sprzedająca zamieszcza informację, od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą przekazywane Osobom Kupującym.
 3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.
 4. Osoba Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Produktu przez osoby trzecie (np. producentów). Osoba Sprzedająca będzie informowała Osoby Kupujące o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości na adres mejlowy podany przez Osobę Kupującą.
 5. Jeśli sprzedaż Produktów nie byłaby możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Osoba Sprzedająca poinformuje Osobę Kupującą o tych okolicznościach.
 6. Jeżeli Osoba Kupująca będąca Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Produktu lub zmianę warunków sprzedaży Produktu, może zrezygnować z nabycia Produktu, a Osoba Sprzedająca zwraca jej wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

§ 6 Cena i płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Serwisu oraz prezentowane Osobie Kupującej na etapie składania zamówienia.
 2. Osoba Sprzedająca umożliwia płatność onlajn za zamówienie. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Osoba Kupująca zostanie przekierowana do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Osoba Sprzedająca może przyjąć, że Osoba Kupująca zrezygnowała z nabycia Produktu, i anulować złożone zamówienie.
 3. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez serwis Przelewy24, należący do PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 7792369887. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Osoba Sprzedająca może udostępnić Osobie Kupującej możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Osoba Kupująca będzie mogła dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Osoby Sprzedającej.
 5. Faktura VAT jest doręczana Osobie Kupującej drogą elektroniczną, na adres mejlowy podany w formularzu zamówienia – bezpośrednio z systemu wFirma.
 6. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
 7. Osoba Sprzedająca jest uprawniona do udzielenia Osobie Kupującej rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Osobie Kupującej nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.
 8. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Osoba Sprzedająca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Osoba Sprzedająca zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 7 Realizacja zamówienia dotyczącego Towarów

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych Towarów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Osoby Kupującej oraz nadaniu przesyłki do Osoby Kupującej zgodnie z wybraną przez nią formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Osoby Kupującej (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika Osoba Sprzedająca poinformuje Osobę Kupującą o przygotowaniu Towaru do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia Towaru określa przewoźnik, chyba że umożliwia on Osobie Kupującej dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Osoba Sprzedająca przekaże Osobie Kupującej dane potrzebne do monitorowania transportu Towaru, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.
 3. Osoba Kupująca jest obowiązana zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Osoba Kupująca stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, jest obowiązana dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.).
 4. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym Towarze. Zamówione Towary powinny zostać wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Towaru został wyraźnie oznaczony przez Osobę Sprzedającą dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Osoba Kupująca wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu Towaru.
 5. Jeżeli Osoba Kupująca zamawia Towary z różnym czasem realizacji, dla Osoby Sprzedającej wiążącym terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Towarów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Osoba Sprzedająca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Towarów.

§ 8 Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Osobie Kupującej zamówionych Treści Cyfrowych.
 2. Osoba Sprzedająca udostępnia Osobie Kupującej Treści Cyfrowe nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Osobie Kupującej od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Osobę Sprzedającą, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabywa Osoba Kupująca.
 3. Osoba Kupująca, w zależności od wyboru Osoby Sprzedającej oraz możliwości technicznych Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:
  • konto użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub
  • specjalną stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.
 4. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Osobę Kupującą na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Osobie Kupującej.
 5. Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Osobę Kupującą, Osoba Sprzedająca może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10 razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Osoba Sprzedająca wyraźnie wskazuje Osobie Kupującej, ile razy Osoba Kupująca może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy.
 6. Osoba Sprzedająca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Osoba Sprzedająca wyraźnie wskazuje Osobie Kupującej, przez jaki czas Osoba Kupująca będzie posiadała dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez jako dostęp dożywotni, a Osoba Kupująca uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Osobę Sprzedającą), Osobie Kupującej zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Osobę Sprzedającą terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres mejlowy Osoby Kupującej przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.
 7. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Osobie Kupującej lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Osoba Kupująca wybrała samodzielnie w tym celu, albo gdy Osoba Kupująca lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.
 8. Osoba Sprzedająca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej – chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.
 9. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku Osoba Kupująca może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Osoba Kupująca w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje, oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 10. Jeżeli Osoba Kupująca będzie chciała wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązana zwrócić się do Osoby Sprzedającej o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie mejla do Osoby Sprzedającej. W celu zawarcia takiej umowy Osoba Kupująca powinna zwrócić się do Osoby Sprzedającej z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując ją w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Osoba Sprzedająca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
 11. W przypadku, gdy Osoba Kupująca uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika, zakazane jest:
  • dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
  • podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,
  • podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.,
  • podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Osoba Sprzedająca nie zapewnia takiej możliwości,
  • wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
  • korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.
 12. Osoba Sprzedająca jest uprawniona do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
  • zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Osób Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
  • zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
  • Osoba Sprzedająca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
  • jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Osoby Kupującej do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Osoba Sprzedająca jest zobowiązana poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
  • jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Osoby Kupującej do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Osobie Kupującej, gdy Osoba Sprzedająca zapewni Konsumentowi lub PNPK bez dodatkowych kosztów prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
 13. W przypadku naruszenia przez Osobę Kupującą zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Osoba Sprzedająca może zablokować Osobie Kupującej dostęp do Treści Cyfrowych. Osoba Kupująca otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Osoba Kupująca może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Osoba Sprzedająca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Osobę Sprzedającą i nie może być podstawą roszczeń Osoby Kupującej z tytułu naruszenia Umowy.
 14. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie onlajn z Osobą Sprzedającą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Osoby Sprzedającej, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Osoba Sprzedająca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Osoby Kupującej możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Osobę Sprzedającą jej zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Osobę Sprzedającą i nie może być podstawą roszczeń Osoby Kupującej z tytułu naruszenia Umowy

§ 9 Realizacja zamówienia dotyczącego Usług Podstawowych

 1. Realizacja Usług Podstawowych polega na spełnieniu przez Osobę Sprzedającą określonych świadczeń składających się na przedmiot Usługi Podstawowej, zgodnie z opisem zamieszczonym w Serwisie.
 2. W przypadku, gdy realizacja Usługi Podstawowej wymaga aktywnego udziału Osoby Sprzedającej, Strony są zobowiązane uzgodnić szczegóły związane z wykonaniem tych Usług, w szczególności sposób realizacji Usługi Podstawowej, czas i miejsce realizacji Usługi Podstawowej itp. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Podstawowych jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy Stronami w tym zakresie.
 3. Jeżeli rozpoczęcie realizacji Usług Podstawowych wymaga wcześniejszego uzyskania od Osoby Kupującej określonych danych, informacji lub innych materiałów, Osoba Kupująca jest zobowiązana przekazać je Osobie Sprzedającej najpóźniej na 5 dni przed dniem wykonania Usługi Podstawowej, w sposób uzgodniony z Osobą Sprzedającą. Jeśli Osoba Kupująca naruszy ten obowiązek pomimo wezwania ze strony Osoby Sprzedającej, Osoba Sprzedająca jest uprawniona do odmowy wykonania Usługi Podstawowej i taka odmowa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Osobę Sprzedającą.
 4. Jeżeli Osoba Sprzedająca nie będzie mogła zrealizować Usługi Podstawowej w terminie uprzednio uzgodnionym z Osobą Kupującą, jest zobowiązana poinformować o tym Osobę Kupującą oraz zaproponować nowy termin realizacji Usługi Podstawowej. Osoba Kupująca może, najpóźniej w terminie 3 dni zaakceptować nowy termin albo odstąpić od zawartej Umowy oraz uzyskać zwrot Ceny za niezrealizowaną Usługę Podstawową.
 5. Jeżeli Osoba Kupująca nie będzie mogła skorzystać z Usługi Podstawowej w terminie uprzednio uzgodnionym z Osobą Sprzedającą, jest zobowiązana poinformować o tym Osobę Sprzedającą, ta zaś może zaproponować nowy termin wykonania Usługi Podstawowej (jeżeli istnieje taka możliwość) lub odmówić wykonania Usługi Podstawowej w innym terminie (ze względu na brak możliwości realizacji Usługi Podstawowej w innym terminie).
 6. Jeśli osobą korzystającą z Usługi Podstawowej ma być inna osoba niż Osoba Kupująca (np. pracownik lub współpracownik), Osoba Kupująca jest zobowiązana przesłać dane tej osoby Osobie Sprzedającej najpóźniej na 7 dni przed dniem świadczenia Usługi Podstawowej. Zmiana osoby uprawnionej jest możliwa najpóźniej na 3 dni przed dniem świadczenia Usługi Podstawowej.
 7. Usługi Podstawowe powinny być zrealizowane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Osoba Sprzedająca pozostawała w gotowości do świadczenia Usług Podstawowych, natomiast Osoba Kupująca nie skorzystała z Usług Podstawowych z przyczyn leżących po swojej stronie (np. nie pojawiła się w ustalonym terminie), Osoba Sprzedająca nie jest zobowiązana do zwrotu zapłaconej Ceny, z uwzględnieniem właściwych przepisów konsumenckich w stosunku do Konsumentów lub PNPK.
 8. Osoba Sprzedająca zobowiązana jest wykonać Usługę Podstawową z należytą starannością.

§ 10 Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie:
  • 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK albo wskazaną przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części;
  • 14 dni od dnia zawarcia Umowy – w przypadku innych Umów niż umowa sprzedaży Towarów.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:
  • a) o świadczenie Usług, za które Osoba Kupująca jest zobowiązana do zapłaty Ceny, jeżeli Osoba Sprzedająca wykonała w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Osoby Kupującej, która została poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Osobę Sprzedającą utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • b) której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • e) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • g) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Osoba Sprzedająca rozpoczęła świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Osoby Kupującej, która została poinformowana przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Osobę Sprzedającą utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjęła to do wiadomości, a Osoba Sprzedająca przekazała Osobie Kupującej potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Osobę Sprzedającą o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem https://wiele-kropek.pl/formularz-zwrotu/, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić Towar Osobie Sprzedającej lub przekazać go osobie upoważnionej przez nią do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Osoba Sprzedająca zaproponowała, że sama odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Osoba Sprzedająca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub PNPK sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przy składaniu zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Osoba Sprzedająca została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 9. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Jeżeli Osoba Sprzedająca nie zaproponowała, że sama odbierze Towar od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Osobie Sprzedającej przysługuje prawo dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Osoby Kupującej z tego tytułu zgodnie z art. 498 i nast. k.c.

§ 11 Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową

 1. Rękojmia za wady Towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Osoby Kupujące inne niż Konsument lub PNPK.
 2. Do Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Jeśli Usługi Elektroniczne świadczone przez Osobę Sprzedającą stanowią równocześnie Usługi Cyfrowe, Osoba Sprzedająca ponosi odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową na zasadach przewidzianych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 3. Osoba Sprzedająca jest odpowiedzialna względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Towaru z Umową. Zgodność Towaru z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 4. Osoba Sprzedająca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że:
  • termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Osobę Sprzedającą, jej poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy;
  • Umowa dotyczy Towaru Outletowego, gdzie Osoba Kupująca wyraźnie wyraziła zgodę na nabycie Towaru Outletowego.
 5. W przypadku TzEC Osoba Sprzedająca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane, jednak nie krócej niż przez dwa lata od chwili dostarczenia TzEC.

§ 12 Wymiana lub naprawa Towaru niezgodnego z Umową

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Osoba Sprzedająca może, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Osoby Sprzedającej:
  • dokonać wymiany, gdy Konsument lub PNPK żąda naprawy, lub
  • dokonać naprawy, gdy Konsument lub PNPK żąda wymiany,
 3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Osoby Sprzedającej, może ona odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową.
 4. Konsument lub PNPK udostępnia Osobie Sprzedającej Towar podlegający naprawie lub wymianie, a Osoba Sprzedająca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Osoba Sprzedająca.
 5. Osoba Sprzedająca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której została poinformowana przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub PNPK go nabył.

§ 13 Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku Towaru niezgodnego z Umową

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Osoba Sprzedająca odmówiła naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z § 11 ust. 3;
  1. Osoba Sprzedająca nie doprowadziła Towaru do zgodności z Umową;
  1. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Osoba Sprzedająca próbowała doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  1. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 11 ust. 1;
  1. z oświadczenia Osoby Sprzedającej lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 3. Osoba Sprzedająca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 5. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub PNPK niezwłocznie zwraca Towar Osobie Sprzedającej na jej koszt. Osoba Sprzedająca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 7. Osoba Sprzedająca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 14. Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Osoby Kupujące inne niż Konsument lub PNPK.
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 3. Osoba Sprzedająca jest odpowiedzialna względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku Treści Cyfrowych:
  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach – Osoba Sprzedająca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  1. dostarczanych w sposób ciągły – Osoba Sprzedająca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 5. Jeśli Osoba Sprzedająca dostarcza Treści Cyfrowe w sposób ciągły, powinny być one zgodne z Umową przez czas ich dostarczania.

§ 15. Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Osoby Sprzedającej, może ona odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 3. Osoba Sprzedająca doprowadza Treści Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której została poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Osoba Sprzedająca.

§ 16. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Osoba Sprzedająca odmówiła doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 10 ust. 2;
  1. Osoba Sprzedająca nie doprowadziła Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  1. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Osoba Sprzedająca próbowała doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  1. brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust. 1;
  1. z oświadczenia Osoby Sprzedającej lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowe pozostawały niezgodne z Umową.
 3. Osoba Sprzedająca jest zobowiązana zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

§ 17. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 1. W sytuacji, gdy Osoba Kupująca będąca Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
  1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;
  1. w przypadku niedostarczenia przez Osobę Sprzedającą Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Osoby Kupującej,

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 • Jeżeli Osoba Sprzedająca dostarczyła Treść Cyfrową na nośniku materialnym, może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Osoby Sprzedającej.
  • Osoba Sprzedająca jest zobowiązana do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Osoba Sprzedająca nie jest uprawniona do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowe były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.
   • Osoba Sprzedająca jest zobowiązana zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
   • Osoba Sprzedająca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 18. Zwrot Treści Osoby Użytkującej

 1. Po odstąpieniu od Umowy Osoba Sprzedająca nie może wykorzystywać Treści Osoby Użytkującej, z wyjątkiem Treści Osoby Użytkującej, które:
 2. są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;
 3. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
 4. zostały połączone przez Osobę Sprzedającą z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 5. zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 6. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Osoba Sprzedająca udostępni takiej Osobie Kupującej na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Treści Osoby Użytkującej, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Osoby Użytkującej, o których mowa w ust. 1 lit. a–c.

§ 19. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Osoby Kupującej jest Osoba Sprzedająca.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://sklep.wiele-kropek.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 20. Prawa własności intelektualnej

 1. Osoba Sprzedająca poucza Osobę Kupującą, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Osobie Sprzedającej lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Osoba Sprzedająca poucza Osobę Kupującą, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Osobę Kupującą bez zgody Osoby Sprzedającej lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Osoba Sprzedająca może zawrzeć z Osobą Kupującą odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Osobę Kupującą z treści lub baz danych należących do Osoby Sprzedającej (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Osoba Kupująca powinna zwrócić się do Osoby Sprzedającej z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Osoby Sprzedającej, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Osoba Sprzedająca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 21. Opinie

 1. Osoba Sprzedająca może udostępnić Osobom Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Osobie Sprzedającej lub Towarach – w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Osoba Kupująca powinna formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego skorzystania z Serwisu;
  1. na temat Treści Cyfrowych, z których Osoba Kupująca nie korzystała lub których nie nabyła,
  1. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  1. naruszających dobra osobiste Osoby Sprzedającej lub osoby trzeciej;
  1. przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.
 5. Osoba Sprzedająca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Osób Kupujących, które rzeczywiście korzystały z Treści Cyfrowej lub nabyły Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Osoby Kupującej dotyczących zamieszczonych opinii, może ona zgłosić Osobie Sprzedającej opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Osoby Kupującej Osoba Sprzedająca podejmie odpowiednie do posiadanych możliwości działania, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Osoba Sprzedająca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

§ 22. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Osobą Kupującą a Osobą Sprzedającą,
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 23. Reklamacje i wezwania

 1. Każdej Osobie Kupującej przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Osoby Sprzedającej za zgodność Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową oraz odpowiedzialnością z tytułu nienależytego wykonania Usługi Podstawowej, Osoba Sprzedająca przygotowała elektroniczny formularz reklamacyjny, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć – https://wiele-kropek.pl/formularz-reklamacji/.
 2. Reklamacje należy zgłaszać do Osoby Sprzedającej na adres sklep@wiele-kropek.pl lub za pomocą formularza – https://wiele-kropek.pl/formularz-reklamacji/.
 3. Reklamacje Osób Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Osobę Sprzedającą zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Osoby Kupującej na mejl podany przez nią podczas składania reklamacji.
 5. Jeżeli Osoba Sprzedająca nie dostarczyła Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Osoba Kupująca może złożyć reklamację, w której wezwie Osobę Sprzedającą do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Osoba Sprzedająca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Osoba Kupująca może odstąpić od Umowy. Osoba Kupująca może odstąpić od Umowy bez wzywania Osoby Sprzedającej do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:
 6. z oświadczenia Osoby Sprzedającej lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Osoba Sprzedająca nie dostarczy Treści Cyfrowych;
 7. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Osoby Kupującej, a Osoba Sprzedająca nie dostarczyła ich w tym terminie.

§ 24. Postanowienia końcowe

 1. Osoba Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Osobę Kupującą, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Osoba Sprzedająca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
 3. Do Umów sprzedaży Towarów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 4. Do Umów o świadczenie Usług Podstawowych stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 5. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 6. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto użytkownika (np. kurs onlajn z rocznym dostępem), Osoba Kupująca otrzyma na adres mejlowy przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Osoba Kupująca może wypowiedzieć Umowę w ciągu 30 dni od poinformowania jej o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa jej na dostęp do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich.
 7. W przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych, Osoba Kupująca otrzyma na adres mejlowy związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Osoba Kupująca nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera.
 8. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Osobę Sprzedającą. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.
 10. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie PDF – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Formularze

Formularz zwrotu
Formularz reklamacji

Archiwalne wersje regulaminu

Regulamin obowiązujący od 1 listopada do 31 grudnia 2022 roku [PDF] (wersja archiwalna)
Aktualnie obowiązujący regulamin [PDF]

Pracownia edytorska WIELE KROPEK Tomasz P. Bocheński
ul. Czyżówka 14 p. 2.11, 30-526 Kraków, NIP 7343472334

Szkolenia napędza platforma Publigo